SSH 金钥验证

Translation of revision 3

zh/TipsAndTricks/SshTips/SshKeyAuthentication (last edited 2010-01-18 03:49:22 by TimothyLee)